GPDR

Privatlivspolitik for Gudenå MC

25-05-2018

Gudenaa MC’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Gudenå MC er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: (Den til enhver tid siddende formand)

Kontaktperson: Hans Hougaard, Formand

Telefonnr.: 28196845

Mail: hhougaard66@gmail.com

Website: http://www.gudenaamc.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

•      Medlemsoplysninger:

      Almindelige personoplysninger:

      Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadressetilsendt foto af dig og din motorcykel

      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

      CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

      Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

      Behandling efter lovkrav

      Behandling med samtykke

Formålene:

      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

      Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

      Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

      Levering af varer og ydelser du har bestilt.

      Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

      Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

      Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter

      Brug af situationsbilleder taget i klubben eller til arrangementer med klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben

      Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af klubben

      Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtygge. 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

      Af praktiske og administrative hensyn kan vi opbevare dine almindelige medlemsoplysninger i op til 4 år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

      Retten til indsigt i egne personoplysninger

      Retten til berigtigelse

      Retten til sletning

      Retten til begrænsning af behandling

      Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

      Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Mvh. Bestyrelsen
Gudenaa MC